Fiskeinformation- Grannäs Risnäs Sff 2020

ÖRING OCH HARRBESTÅNDEN i våra vatten är av stor betydelse för vår attraktion. Framförallt den vandrande formen av större öring utgör en av våra bästa och viktigaste resurser längs övre delarna av Vindelälvssystemet. Grannäs Risnäs Sff har under senare år arbetat med att utveckla fisket inom området. Reglerna för fiskuttag har skärpts, kortpriserna justerats, båtramp byggts och en uppskyltning av forsar och fiskeplatser är utförd. Sommaren 2019 startades även ett samarbete med företaget Sorseleflugan, om ett fiskevärdskap på området. Fiskevärdarna ansvarar för tillsyn, fiskeinformation, skötsel och även delar av marknadsföringen.

Giertsbäcken är ett av Vindelälvens största biflöden och har idag ett bra bestånd av harr. Öringen däremot har det svårare. Förmodligen fanns här innan byggnationen av Giertsbäckens kraftverk (1936) en vandringsöring som hade sina uppväxtområden på Storvindeln och sökte sig upp i bäcken för lek och ev. fäbodvandring. Föreningens långsiktiga mål är att försöka återskapa detta vandringsbestånd liknande det som finns i Kraddsele och Ammarnäs. Detta kommer givetvis att ta tid, men tidpunkten känns rätt med tanke på den nya lagen som kommer att innebära omförhandling av miljövillkoren för alla kraftverksanläggningar så även kraftverket i Giertsbäcken. Föreningen startade under våren 2020 upp ett treårigt projekt, som syftar till att återetablera vandringsöring i Giertsbäcken. Detta utförs genom romutsättning av i området etablerad vandringsöring. (En projektbeskrivning hittar du som PDF)

För att ytterligare förbättra våra fiskbestånd och skapa förutsättningar för stor fisk har det på senare år införts nya fiskeregler i många vattendrag i norra Sverige, så även i Grannäs Risnäs Sff. Vi har valt att arbeta med ”maxmått” på harr och öring. D.v.s. att det är tillåtet att ta upp harr och öring upp till 35 cm och övriga skall återutsättas i vattendragen. På så vis skyddas större och lekmogna individer. Den vandrande formen av öring vilken till största del är född och uppvuxen i de mindre sidovattendragen, vill återvandra efter sina tillväxtår i de större sjöarna till sitt födelsevattendrag för (reproduktion) lek, under vissa perioder även för födosök. Med de nya reglerna så kan de göra detta utan risk för att bli avlivade och kan utföra sin lek och skapa nya generationer. Givetvis gäller maskförbud i våra strömmande vatten, vilket är en självklarhet när fisk skall återutsättas.

För övriga arter såsom Gädda, Abborre och Sik finns inga rekommenderade fångstbegränsningar  eller maxmått.

 Fredningstid

Avsikten är att låta fisken vara i fred i samband med fiskens lektid. Även den intensivaste vandringen till lekområdena skyddas genom detta förbud.

ÖRINGFISKE i Giertsbäcken är inte tillåtet under tiden fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 15 oktober. (Lektid)


Fångstbegränsning

Har för avsikt att fisketrycket inte ska bli för stort så att fiskbestånden nedfiskas. För hårt och stort uttag av fisk försämrar kvalitén och hotar föryngringen. Grundregeln i de strömmande vattnen är att en fångstbegränsning gäller för öring och harr. Du får behålla 2 öringar eller harrar per fiskande och dag. Som jämförelse så har fiskerättsägaren i närområdet, Staten, i sitt upplåtande av fisket ovan odlingsgränsen i länet också en generell fångstbegränsning på 3 fiskar per dygn i de flesta strömvattnen.


Flugfiskesträcka

De översta delarna av området utgör en sk. flugfiskesträcka. Här är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Syftet är i första hand att flugfisket är skonsamt mot fisken och att denna fiskemetod ofta fungerar bäst i en omgivning utan större störningar, vilket ibland spinnfiske kan utgöra. På denna sträcka skall all fångad fisk återutsättas.

Skona småfisken

Våra strömvatten håller av hävd en stor mängd öringungar. Efter 3-5 år i strömmande vatten vandrar öringungarna ut i större sjöar och återvänder som vuxna, fångstbara, fiskar. Under tiden i älven hugger ungarna ofta vilt på det mesta som driver förbi dem. Att fiska dessa ungar är både att slösa med pengar och att förstöra möjligheten att få stor fisk. Därför skall du undvika att fånga öringungar. Råkar du ändå fånga mindre öring, släpp dem tillbaka i vattendraget så försiktigt som möjligt. Detta är också den viktigaste anledningen till regeln maskförbud i våra strömvatten. Mindre öringar som hugger på en maskkrok är ofta svåra att återutsätta utan skador.

När du skall släppa fångad fisk så gör du så här:
• Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fisken med största respekt.

• Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge.

• Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Vi rekommenderar att alltid fiska med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen.

• Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.

• När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.

• Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand.

• Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse. Vid mätning som är skonsammast, använd bifogat längd/viktdiagram för att få ungefärlig vikt.